Přeskočit navigaci

Rodzaje dokumentów

Tłumaczymy na języ czeski i z języka czeskiego niżej wymienione rodzaje dokumentów:

Umowa Dokumenty prawne
Dokumenty Warunki handlowe
Dyrektywy UE Pozew
Dokumentacja umów Odwołanie
Prawo handlowe Prawo cywilne
Instrukcja Instrukcja obsługi
Podręcznik Protokół techniczny
Norma Instrukcja użytkowania
Tekst specjalistyczny Deklaracja zgodności
Procedury technologiczne Protokół rewizyjny
Certyfikat Analiza ekonomiczna
Bilans Sprawozdanie roczne
Postępowanie przetargowe Wykazy księgowe
Zeznanie podatkowe Deklaracja podatkowa
Akcje Obligacje
Audyt projektu Sprawozdanie finansowe
Ulotka Katalog
Strony internetowe Reklama
Ogłoszenia i artykuły PR Książki
Bilboardy Plakaty
Druki Reklama PPC
Prezentacja Przewodnik
List E-mail
Abstrakt Praca dyplomowa
Praca licencjacka Życiorys
Video Artykuł prasowy
Praca naukowa Korespondencja firmowa
Akt urodzenia Wypis z rejestru handlowego
Świadectwo Protokół rewizyjny
Pełnomocnictwo Akt małżeństwa
Akt zgonu Apostille
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego Wypis z rejestru karnego
Norma Akt notarialny
Pozew sądowy Wyrok
Orzeczenie Odwołanie
Dyplom Legitymacja szkolna
Akt założycielski Dowód tożsamości
Potwierdzenie dla Urzędu Skarbowego Statut
Umowa spółki Umowa o pracę
Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Oświadczenie o rejestracji do podatku
Dowód rejestracji podatkowej Wstęp do albumu fotograficznego
Video firmowe Aktualności
Dokumentacja przetargowa Dokumentacja handlowa
Dokumentacja żywności Akt urzędowy
Aplikacja mobilna Portal mapowy
Dane do faktury Teksty specjalistyczne
Ponaglenia Polecenia nadania
Przepisy przewoźnika kolejowego Urządzenia maszynowe
Instrukcja zegara czasu pracy Umowa handlowa
Oświadczenie honorowe Broszura
Komentarz do specjalistycznego video Specyfikacja techniczna
Prospekty Rejestr Handlowy
Dokumentacja techniczna Materiały szkoleniowe
Kalendarz Umowa ubezpieczenia
Umowa najmu Protokół techniczny
Zaproszenie List handlowy
Wniosek o dotację Recenzja książki
Dokumenty do zawarcia małżeństwa Deklaracja celna
Decyzja Urzędu Skarbowego Dokumentacja budowlana
Materiały promocyjne Umowa gospodarcza
Metryka Abstrakt do pracy dyplomowej
Umowa dostawy towarów Wzmianka politologiczna
Tekst historyczny Katalog ofertowy
Świadectwo maturalne Podręcznik wiedzy lotniczej
Potwierdzenie z Zakładu Ubezpieczeń Protokół policyjny
Protokół wypadku drogowego Świadectwo ukończenia
Umowa kupna Instrukcja wynajmu ślizgawki
Katalog techniczny Atest
Certyfikat inspekcyjny Suszarka elektryczna
Umowa sprzedaży nieruchomości Anotacja
Wyciąg z rejestru gruntów List motywacyjny
List przewodni Korespondencja handlowa
Wypis z karty kierowcy Dokumenty firmowe
Karty charakterystyki Dokumenty urzędowe
Umowa o dzieło Bilans
Koncesja Raport medyczny
Klauzula legalizacyjna Poświadczenie
Oświadczenie zagraniczne Potwierdzanie o niezaleganiu
Potwierdzenie wysokości przychodów Potwierdzenie kwoty salda na rachunku
Potwierdzenie zatrudnienia Orzeczenie sądowe
Dowód rejestracyjny Dowód osobisty
Paszport Prawo jazdy
Deklaracja podatkowa Wykaz zysków i strat
Umowa o współpracy Umowa o przedstawicielstwie handlowym
Umowa mandatowa Umowa kredytowa
Korespondencja prawna Umowa ustalenia obciążenia nieruchomości
Umowa o urządzeniu służebności Umowa darowizny
Umowa użyczenia Umowa pożyczki
Umowa licencyjna Umowa kredytowa
Umowa rachunku bankowego Umowa depozytowa
Umowa świadczenia usługi Umowa pośrednictwa
Umowa komisu Umowa sprzedaży wysyłkowej
Umowa przewozowa Umowa na wycieczkę
Umowa zakwaterowania Umowa emerytalna
Umowa o dożywocie Umowa o pracę
Umowa o dzieło Umowa komisu
Umowa pośrednictwa Umowa sprzedaży wysyłkowej
Umowa o przewóz towarów Umowa spółki cichej
Umowa otwarcia akredytywy Umowa przekazania
Umowa przedstawicielstwa handlowego Instrukcja techniczna
Umowa hipoteczna Studium
Dokumentacja medyczna Raport medyczny
Opinia lekarska Dokumentacja medyczna
Świadectwo pracy Wypis z rejestru pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
Dyplom ukończenia szkoły wyższej Dokumenty do aktu małżeństwa
Dokumenty dydaktyczne Dokumenty państwowe
Dokumenty szkolne Dokumenty metrykalne
Dokumenty prywatne Orzeczenie sądowe
Ulotka produktowa Umowa pośrednictwa
Fachowy tekst techniczny Specjalistyczny tekst techniczny
Biuletyn Faktura
Dokumenty księgowe Porozumienie gospodarcze
Slogan Etykieta
Protokół serwisowy Oferta handlowa
Dokument podatkowy Karta charakterystyki
Praca dyplomowa uczelni wyższej Tekst medyczny
Instrukcja montażu Instrukcja użytkownika
Instrukcja eksploatacji Materiały reklamowe
Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym Orzeczenie sądowe
Żądanie Ustawa
Rozporządzenie Uchwała
Zarządzenie Oświadczenie
Wypis z katastru nieruchomości List gończy
Protokół z posiedzenia Instrukcja techniczna
Podręcznik techniczny Dokument techniczny
Zgłoszenie patentowe Deklaracja zgodności
Dyrektywa Opinia biegłego
Dokumentacja robocza Memorandum
Uwagi z posiedzenia Protokół
Korespondencja Dokumentacja wewnętrzna
Regulamin archiwizowania Raport
Analiza Prognoza
Plan zatrudnienia Dokumentacja personalna
Analiza prawna Studium prawne
Protokoły audytów Księga Jakości
Instrukcja dla produktu Karta gwarancyjna
Materiały szkoleniowe Wniosek o dofinansowanie (grant)
Studium wykonalności Studium marketingowe
Plany marketingowe Prezentacja marketingowa
Bilans Wykaz zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych Wykaz przychodów i wydatków
Wykaz majątku i zobowiązań